Grad Imotski kreće s naplatom komunalne naknade za kućanstva

Odluka o komunalnoj naknadi iz 2018. godine predviđa naplatu
komunalne naknade za stambeni, garažni, poslovni prostor, građevinsko
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te za neizgrađeno
građevinsko zemljište.
Prema spomenutoj
odluci, do sada se u Gradu Imotskom vršila naplata za poslovne prostore i
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.

Od
2023. godine uvodi se i naplata komunalne naknade za stambeni prostor.
Grad Imotski nije ju naplaćivao. Međutim, državna revizija naložila je
Gradu Imotskom obavezu naplaćivanja komunalne naknade za kućanstva, a
ista se temelji na zakonskoj osnovi.
S obzirom na sve navedeno, dužni smo početi provoditi
nalog državne revizije te obavijestiti građane kako će u sljedećih
nekoliko dana  na kućnu
adresu svih građana grada Imotskog stići rješenja o komunalnoj naknadi
zajedno s uplatnicama koje se odnose na kvartalno razdoblje naplate u
tekućoj godini. Naknada će se naplaćivati u dvije zone – grad Imotski
kao prva, a ostala naselja koja pripadaju Gradu kao druga zona.

Komunalna naknada obaveza je svakog građanina te je jedan
od glavnih prihoda jedinice lokalne samouprave, a prihod od iste služi
za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina, javnih
parkirališta, javnih zelenih površina, javne rasvjete… –
objavio je Grad Imotski.

POSLJEDNJE DODANO: