ZBOG MOGUĆE POVREDE ZAKONA

AZTN pokrenuo upravni postupak protiv poznatog trgovačkog lanca

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je u okviru svojih ovlasti pokrenula upravni postupak protiv kupca TOMMY d.o.o., Split (dalje u tekstu: TOMMY d.o.o.), radi utvrđivanja je li taj kupac poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, počinio povredu iz Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17. i 52/21.; dalje u tekstu: ZNTP).

Povod za pokretanje ovoga upravnog postupka AZTN-a po službenoj dužnosti bila je predstavka, čiji je sadržaj ukazivao na to da postoje indicije za pokretanje postupka u smislu odredaba ZNTP-a.

AZTN će u tome upravnom postupku ispitati osnovanost navoda iz predmetne predstavke i sve elemente koji se odnose na postupanja toga kupca koja bi moguće mogla predstavljati nepoštene trgovačke prakse u smislu ZNTP-a te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

Potrebno je istaknuti da samo pokretanje upravnog postupka protiv pojedinog kupca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je u pokrenutom upravnom postupku AZTN obvezan utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka ili na temelju kojih je moguće postupak obustaviti.

Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

POSLJEDNJE DODANO: