Završeni radovi na pročelju južnog dijela zida Palače

Završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na dijelu
pročelja južnog zida Dioklecijanove palače. Izvršilo se čišćenje,
konsolidacija i rekonstrukcija kamenih dijelova antičke strukture,
uklanjanje cementnih zakrpa i drugih neprimjerenih materijala. Ovim
radovima završeni su restauratorski zahvati na antičkoj strukturi
istočnog dijela južnog pročelja koji su se provodili u nekoliko faza.

Preostaje rekonstrukcija pročelja uz lođu sa novootkrivenim antičkim
stupovima koja će se izvesti u sklopu EU projekta „Palača života, grad
mijena“.

Slijede daljnje aktivnosti na pripremi dokumentacije za nastavak obnove zapadnog dijela južnog pročelja.

POSLJEDNJE DODANO: