OBAVEZA ZA DIO GRAĐANA

Dio građana mora prijaviti porez na dohodak, kazne koje su predviđene nisu male

Od početka siječnja do kraja veljače, kao i svake godine, traje razdoblje podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak, pri čemu Porezna sada sama kroz poseban postupak obračunava za većinu zaposlenih eventualno pravo povrata ili nadoplate. Dakle, većina građana, fizičkih osoba, oni koji stječu dohodak od nesamostalnog rada /ili drugi dohodak, odnosno zarađuju plaću u privatnom ili javnom sektoru, ne mora učiniti ništa: Porezna za njih sve čini samoinicijativno kroz institut posebnog postupka.

Oni pak koji žele, mogu dopuniti informacije u dijelu u kojem misle da ih Porezna nema, odnosno podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku kako bi si povećali šanse za povrat. Kako je Porezna već izvijestila, isplata će u posebnom postupku biti izvršena do kraja svibnja ove godine. No, dio građana mora, odnosno u obvezi je podnijeti poreznu prijavu, piše Novi list.

Poreznu su jučer pitali tko sve dakle točno mora samostalno prijaviti porez i kolike su kazne ako to ne učini. Pitali smo i koliko je do sada predano poreznih prijava na dohodak za 2023. od strane poreznih obveznika koji su dužni prijaviti porez, te koliko ih ukupno očekuju. Evo što su odgovorili.

“Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Nadalje, godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi. Također, u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave je i obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak”, navode u Poreznoj.

​Ako onaj tko mora podnijeti poreznu prijavu to ne učini u roku, razrezat će mu se kazne.

“Porezni prekršaj je povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza. Nepodnošenje porezne prijave u roku te nedostavljanje dokumentacije je prekršaj za koji je propisana kazna za fizičku osobu u rasponu od 60 do 3.980 eura. U odnosu na nedostavljanje dokumentacije, može se raditi o različitim prekršajima te na kvalifikaciju prekršaja i visinu novčane kazne utječe npr. stavka o kojem se prekršitelju radi – fizičkoj osobi, pravnoj osobi, odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku ili fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost”, tumače u Poreznoj. Kažu i da “prekršajni postupak u prvom stupnju vodi i rješenje o prekršaju donosi vijeće za prekršajni postupak nadležnog područnog ureda Porezne uprave”.

“Žalbu na rješenje doneseno u prvostupanjskom prekršajnom postupku rješava Visoki prekršajni sud, osim ako Prekršajnim zakonom nije propisano drukčije. Na prekršajni postupak koji vodi porezno tijelo primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona”, upozorava Porezna.

Još jednom napominju da svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac D​OH​​) ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ​ZPP-DOH​) za 2023. mogu prijavu podnijeti najkasnije do 29. veljače 2024. Prijavu mogu podnijeti i putem sustava ePorezna i mobilne aplikacije mPorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu.

Na službenim stranicama Porezne uprave dostupan je i informativni kalkulator izračuna godišnjeg poreza i prireza za 2023. Iz Porezne su nam poručili i da podatke o tome koliko je do sada predano prijava od strane onih koji moraju, ne mogu dostaviti jer je dostava i unos tih podataka je u tijeku. Dok će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2023. u posebnom postupku biti do kraja svibnja 2024., po obračunu u redovnom postupku započet će tijekom lipnja.

Inače, navode dalje u Poreznoj, povrati poreza bit će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja. Procjenjuju da će broj prijava te iznos povrata poreza na dohodak za 2023. biti u okvirima prošle godine, a lanjske brojke su poznate.

Porezna je, naime, već ranije izvijestila da je na području Hrvatske, s koncem prošle godine za ukupno 787.469 poreznih obveznika – građana proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. Kod ukupno 704.992 porezna obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od gotovo 260 milijuna eura, dok je kod 70.315 poreznih obveznika utvrđena obveza za uplatu poreza na dohodak i prireza na dohodak u iznosu 16,8 milijuna eura. Kod preostala 12.162 obveznika nije bilo razlike za povrat ili uplatu.

POSLJEDNJE DODANO: