Danas se obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Danas, 13. listopada se obilježava Međunarodni dan smanjenja
rizika od katastrofa koji ima za cilj promoviranje kulture svijesti o rizicima
i smanjenju rizika, što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica
i spremnost na odgovor.

Trenutno najaktualniji dokument koji govori o potrebi i
aktivnostima na smanjenju rizika od katastrofa usvojen je na Svjetskoj
konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa u organizaciji UN-ova ureda za
smanjenje rizika od katastrofa, 2015. godine u Sendaiu, Japan. Hrvatska je
jedna od potpisnica Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015. –
2030.

Ciljevi Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015 .- 2030. su:

– značajno smanjiti smrtnost, na globalnoj razini, uvjetovanu katastrofama do
2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.

– značajno smanjiti broj stradalih ljudi, na globalnoj razini, od katastrofa do
2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.

– smanjiti direktnu ekonomsku štetu u odnosu na BDP do 2030.

– značajno smanjiti štete od katastrofa na kritičnoj infrastrukturi i prekid
javnih usluga, između ostalog, zdravstvenih i obrazovnih institucija izgradnjom
(jačanjem) njihove otpornosti do 2030.

– značajno povećati broj zemalja s nacionalnom i lokalnim strategijama
smanjenja rizika od katastrofa

– značajno ojačati međunarodnu suradnju sa zemljama u razvoju kroz prikladne i
održive potpore njihovim aktivnostima na implementaciji Sendai okvira do 2030.

– značajno poboljšati dostupnosti i pristup sustavima ranog upozoravanja,
informacijama o smanjenju rizika od katastrofa i procjenama rizika, svima, do
2030.

Svrha usvajanja Sendai okvira je spriječiti nove i smanjiti
postojeće rizike od katastrofa implementacijom integriranih i sveobuhvatnih ekonomskih,
strukturnih, pravnih, društvenih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih,
okolišnih, tehničko-tehnoloških, političkih i institucionalnih mjera s kojima
sprječavamo i smanjujemo izloženost prijetnjama i smanjujemo ranjivost na
katastrofe, podižući spremnost odgovora na i oporavka od katastrofa, čime
povećavamo otpornost društva.

Civilna zaštita
Grada Sinja povodom Međunarodnog dana smanjena rizika od katastrofa održat će
pokaznu vježbu „U rukama najboljih“ uz sudjelovanje sudionika i operativnih
snaga sustava civilne zaštite s područja Grada. Vježba će se održati 26.
listopada 2023. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Gradske
uprave u Sinju, na adresi Dragašev prolaz 24.

POSLJEDNJE DODANO: