ZASAĐENO 214 STABLAŠICA

[FOTO] Završena druga faza sanacije Karepovca

Dovršena je i druga faza sanacije na preoblikovanom dijelu odlagališta komunalnog otpada Karepovac označena kao  Paket A Faze 3 u ukupnoj sanaciji Karepovca te je ishođena uporabna dozvola.

Radovi Paketa A Faze 3 predstavljaju najvažniju komponentu cjelokupne sanacije odlagališta Karepovac čijim završetkom su  stavljene pod kontrolu emisije odlagališnog plina u zrak te nastajanje procjedne vode. Ova faza je je nastavak do sada izvršenih radova Paketa A Faze 1 kada je postojeći otpad presložen i oblikovan čime je osigurana trajna stabilnost odloženog otpada.

Ukupna vrijednost izvedenih radova ove faze sanacije je 6.986.991,68 eura s PDV-om.

U ovoj fazi sanacije izvedeni su  radovi na izgradnji sustava aktivnog otplinjavanja koji obuhvaća  izvedbu plinskih bunara i ugradnju plinovoda. Ukupno je  izvedeno  82 bunara dubine od 5 m do 53 m, a ukupna dubina bunara je 1570 m. Bunari su linijskim plinovodima povezani na 4 kolektora koji prikupljeni plin odvode do plinske baklje gdje će se u kontroliranim uvjetima obraditi. Izvedeno je 10 linija plinovoda ukupne duljine  3.159,30 m.

Zatvoren je  i konačno prekriven postojeći presloženi otpad  završnim prekrivnim sustavom koji se  sastoji od ugradnje troslojnog geokompozitnog drenažnog sloja sustava za otplinjavanje,  geokompozitnog bentonitnog tepiha te troslojnog geokompozita kao drenažnog sloja za prihvat procijeđene oborinske vode te  rekultivirajućeg sloja izvedenog od mješovitog zemljanog materijala debljine 80 cm na koji je ugrađen  20 cm debeli sloj humusa.

Krajobraznom sanacijiom prekrivenog dijela odlagališta, koja se sastoji od ozelenjavanja tijela odlagališta metodom hidrosjetve, smanjena je vizualna izloženosti tijela odlagališta.

Uređenje okoliša odlagališta u sklopu kojeg je na obodnom pojasu zasađeno 214 stablašica u formi drvoreda da štite od negativnih utjecaja s odlagališta te u svrhu stvaranja ambijentalne vrijednosti koja podiže kvalitetu prostora kao tampon zona prema susjednim parcelama.

Inače, sanacija Karepovca je podijeljena na Paket A koji se dalje dijeli na Fazu 1, Fazu 2, Fazu 3 i Fazu 4. Na Paket B podijeljen na Fazu 1 i Fazu 2 te na Paket C.

Od Paketa A do sada su izvedene Faza 1 i Faza 3. Faza 2 predstavlja uređenje ulazne zone, a Faza 4 je sanitarna ploha na kojoj se sada odlaže komunalni otpad i ona je zadnja faza sanacije te početak izvođenja radova na njoj značit će  konačno  zatvaranje Karepovca.

Od Paketa B je izvedena Faza 1 koja predstavlja plinsku baklju te je  za nju  u tijeku priprema za tehnički pregled. Faza 2 je   izgradnja plinskog postrojenja za proizvodnju električne energije i za nju je u tijeku analiza energetskog potencijala odlagališta i iznalaženja mogućnosti izgradnje postrojenja.

Paket C predstavlja uređaj za pročišćavanje procjednih voda. Do sada je proveden monitoring procjednih voda te će dobiveni rezultati služiti kao ulazni podatak za izradu projektne dokumentacije uređaja za pročišćavanje. U tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova.

Provedbom cjelokupnog projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Podsjetimo, projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac, KK.06.3.1.21.0001.“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 289.007.799,65 Kn odnosno 38.357.926,80 eura

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 114.867.436,75 Kn odnosno 15.245.528,80 eura

Ostatak sredstava osiguran iz proračuna Grada Splita

Razdoblje provedbe projekta: od 1. siječnja 2017. do  31. prosinca 2023.

POSLJEDNJE DODANO: