Kaštel Novi: Kula Cippico nakon “uklanjanja bespravne rekonstrukcije” vraćena vlasniku

Više od godinu dana trajala je obnova i vraćanje u prvobitno
stanje kule Cippico u Kaštel Novom, a cijela “frka” još i dulje.
Protiv akcije rušenja pobunili su se neki mještani Kaštela, kao i sam
investitor, smatrajući da je u pitanju zatiranje svakog oblika poduzetništva.
Gradonačelnik Kaštela Ivan Udovičić je pak konstatirao da pred zakonom svi
moraju biti – jednaki. Ante Samardžić kao investitor je tvrdio kako poštuje sve
zakonske procedure iako su protiv njega s tužiteljstva podigli i optužnicu. Iz
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja smo pak dobili detaljan opis
događaja i vremenski slijed.

 “Građevinska je
inspekcija, nakon što je završila s izvršenjem rješenja, pozvala vlasnika kule Ćipiko
da preuzme ključeve svoje građevine. Ukoliko vlasnik građevine neće biti u mogućnosti
preuzeti ključeve danas, on će to moći učiniti i naknadno u Građevinskoj
inspekciji. U predmetu nezakonite rekonstrukcije kule Ćipiko u Kaštel Novom,
koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, postupala su kao nadležna tijela
Služba za inspekcijske poslove Ministarstva kulture te građevinska inspekcija
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Inspektor za zaštitu
kulturne baštine zabranio je rješenjem od 19. rujna 2012. godine daljnje izvođenje
radova jer je tvrtka CIPICCO d.o.o. , zastupana po odgovornoj osobi – direktoru
Anti Samardžiću, izvodila građevinske i restauratorske radove na kuli Ćipiko
bez posebnih uvjeta zaštite kulturnih dobara.

Građevinska inspekcija je
rješenjem od 17. prosinca 2012. godine naredila investitoru uklanjanje
nezakonito izgrađenih dijelova kule, i to na način sukladan odredbama važećeg
Zakona o prostornom uređenju i gradnji. To konkretno znači da je građevinski
inspektor prije donošenja rješenja zatražio od nadležnog Konzervatorskog odjela
u Trogiru obavijest o mogućnosti i načinu uklanjanja dijelova kule. Rješenje o
uklanjanju je doneseno nakon zaprimanja obavijesti konzervatora da je moguće
ukloniti nezakonito izgrađene dijelove kulturnog dobra ali na način da je nakon
uklanjanja kulu potrebno vratiti u izvorni povijesni oblik. Nakon tako
provedenog postupka, investitoru je naređeno da prije pristupanja uklanjanju
izradi Projekt uklanjanja, koji treba biti izrađen od strane fizičkih ili
pravnih osoba koje posjeduju dopuštenje Ministarstva kulture za rad na
kulturnim dobrima i ovjeren od Uprave za zaštitu kulturne baštine. Radovi
uklanjanja također moraju biti izvedeni od strane fizičkih ili pravnih osoba
koje posjeduju dopuštenje Ministarstva kulture za rad na kulturnim dobrima.
Istim rješenjem investitor je upozoren da će se, ako ne postupi po naređenom,
rješenje izvršiti putem treće osobe odnosno prisilnim putem, te da će se
ukloniti i svi dijelovi građevine izgrađeni nakon donošenja inspekcijskog rješenja.
U trenutku postupanja inspekcije bili su izgrađeni konstruktivni dijelovi
nadogradnje, a.b. ploča, okno za lift i dr.

Kako se investitor oglušio
na rješenja inspektora i nastavio s nezakonitim građenjem, odnosno nije
pristupio uklanjanju niti izradio Projekt uklanjanja u propisanom roku, započelo
je prisilno uklanjanje na način određen rješenjem građevinske inspekcije i
sporazumom između dva nadležna ministarstva. Naime, Ministarstvo kulture dalo
je suglasnost i odobrilo 24. travnja 2013. PROJEKT UKLANJANJA NADOGRADNJE I
REKONSTRUKCIJE IZVORNE KONSTRUKCIJE, izrađen po “Lokošek projekt” d.o.o. iz
Zagreba. Neposredno prije uklanjanja detaljnije je razrađen navedeni Projekt i
izvršeno je osiguranje dokaza o zatečenom stanju građevine. Napominje se da
ugovorni izvođač ovog Ministarstva, koji ima potrebno odobrenje za rad na
kulturnim dobrima, izvodi radove sukladno navedenom Projektu i u suradnji s
konzervatorima.

Početkom studenog 2014.
završili su radovi na uklanjanju bespravne rekonstrukcije (dogradnji i
nadogradnji) na kuli Ćipiko koje je izvodio ugovorni izvođač Ministarstva
graditeljstva i prostornoga uređenja. Nakon završetka radova izvršen je povrat
uskladištenog građevinskog materijala zatečenog na gradilištu u trenutku započinjanja
radova na izvršenju inspekcijskog rješenja, a koje je vlasništvo investitora.
Potom su uslijedili radovi na zaštiti kule izvedbom krovišta koje je provodio i
nadzirao konzervatorski odjel Ministarstva kulture.”

POSLJEDNJE DODANO: